Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tijdelijk landschap

De tijdelijke tuin van Bruggeman en Engelbrecht speelt in op de groeiende interesse voor stedelijke natuur. Een interesse die zich bijvoorbeeld manifesteert in de huidige aandacht voor stadslandbouw en lokale voedselproductie, maar ook in het pleidooi van klimaatdeskundigen en stedenbouwkundigen voor een vergroening van het stedelijk landschap. Tegelijk dalen de uitgaven voor aanleg en beheer van stedelijk groen, dat daardoor slechts eentoniger dreigt te worden. De Nieuwe Tuin laat zien dat vergroening en vergroting van de plantenrijkdom ook spontaan kan optreden. Op braakliggende terreinen en in bermen die juist geen regulier onderhoud kennen, ontstaat vaak binnen enkele jaren een gevarieerde en ‘ruigere’ begroeiing.

Tegelijkertijd kent het ontwerp van Bruggeman en Engelbrecht een zekere mate van regie, omdat het tijdelijke karakter van de tuin daarom vraagt. Met behulp van onder andere stadspuin en rioolbuizen scheppen Bruggeman en Engelbrecht niet alleen het beeld van een verstedelijkt landschap, maar ook de voorwaarden voor een dynamische gebiedsontwikkeling. Dat resulteert in een ecologisch waardevol, maar ook wild en voor de stad ongebruikelijk beplantingsbeeld.

Voor de beplanting van De Nieuwe Tuin hebben de ontwerpers gekozen voor een mix van inheemse soorten, waaronder wilg, vlier, meidoorn, braam en riet, en stedelijke exoten, zoals reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop, zevenblad en hemelboom, die verschillende landschapstypes vertegenwoordigen. Het project schetst een model voor de toekomstige ontwikkeling van vergelijkbare percelen. Toekomst

Museumpark

Voor Het Nieuwe Instituut is de aanleg en openstelling van De Nieuwe Tuin een middel om aandacht te vragen voor het beheer van de openbare ruimte en meer specifiek voor de toekomst van het Museumpark. Het ontwerp geeft een idee van wat er, op veel grotere schaal, mogelijk is. Het Nieuwe Instituut nodigt buren, bewoners en voorbijgangers uit gebruik te maken van deze groene ontmoetingsruimte. De tuin fungeert tevens als route naar het aangrenzende Museumpark en wil een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van dit even publieke als culturele hart van de stad.

Interviews

Interview Frank Bruggeman en Hans Engelbrecht (2015)

Op het terrein van Het Nieuwe Instituut bevindt zich sinds voorjaar 2015 een openbare tuin. De Nieuwe Tuin is ontworpen en aangelegd door kunstenaar en ontwerper Frank Bruggeman en ecologisch hovenier Hans Engelbrecht. Zij vertellen over hun keuzes voor beplanting en inrichting en over het streven naar een grotere biodiversiteit in de stad.

De Nieuwe Tuin
Frank Bruggeman en Hans Engelbrecht
Karlis Krecers

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Landschap en Interieur en het dossier Museumpark.

De Nieuwe Tuin is een samenspel van natuur en cultuur op het buitenterrein van Het Nieuwe Instituut. Het tijdelijke landschap van kunstenaar/ontwerper Frank Bruggeman en hovenier Hans Engelbrecht sluit aan op de groeiende belangstelling voor stadsnatuur.